Quốc phòng trên đất Tổ: Bám cơ sở, xây dựng địa bàn

76 Lượt xem
26/11/2020