I. Ban Giám đốc Đài:

- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Giám đốc, Tổng biên tập. SĐT: 0983 306 898

- Bà: Trần Thị Hồng Tâm: Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập. SĐT: 0913 294 879

- Ông: Lê Hồng Khanh: Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập. SĐT: 0975 405 575

- Ông: Đặng Chí Thành: Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập. SĐT: 0913 389 638

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1.Văn phòng:

- Chánh văn phòng - Ông: Đào Xuân Quỳnh

- Phó chánh văn phòng - Bà: Dương Thanh Lưu

2. Phòng Thời sự:

- Trưởng phòng - Bà: Phan Thị Thu Hiền

- Phó phòng - Ông: Trần Mạnh Cường

- Phó phòng - Ông: Vũ Anh Tuấn

3. Phòng Thư ký biên tập và Thông tin điện tử

- Trưởng phòng - Bà: Cao Thị Thu Hiền

- Phó phòng - Bà: Nguyễn Minh Lê

- Phó phòng - Bà: Đào Thị Thắm

4. Phòng Chuyên đề và Dân tộc - Miền núi:

- Trưởng phòng - Ông: Dương Duy Khoa

- Phó phòng - Bà: Tống Thu Phương

- Phó phòng - Bà: Đào Gia Thái

- Phó phòng - Bà: Nguyễn Kiều Liên Phương

5. Phòng Văn nghệ và Giải trí:

- Trưởng phòng - Ông: Nguyễn Xuân Ngọc

- Phó phòng - Bà: Dương Quỳnh Hoa

- Phó phòng - Bà: Nguyễn Lương Minh

6. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ:

- Trưởng phòng - Ông: Đặng Xuân Toản

- Phó phòng - Ông: Nguyễn Ngọc Tân

- Phó phòng - Ông: Nguyễn Trọng Tuân

- Phó phòng - Ông: Nguyễn Quốc Khánh

7. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo:

- Trưởng phòng - Ông: Trần Trung Giang

- Phó phòng - Ông: Vũ Văn Đức

- Phó phòng - Ông: Đỗ Kim Giang