Chức năng, nhiệm vụ

27,773 Lượt xem
06/08/2019

Căn cứ theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/1/2014 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.

Chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ:

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ.
 2. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. 
 3. Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền. 
 2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng việt, bằng tiếng các dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
 3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
 4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
 5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.
 7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thành, thị trong tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị trong việc chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND các huyện, thành, thị sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thành và Truyền hình cấp tỉnh; tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa - xã hội của địa phương.
 8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
 9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thành, thị để UBND tỉnh ban hành.
 10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 11. Quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
 12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức xử lý đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận